top of page

Загальні положення відповідальності

1. Положення про відповідальність, які застосовуються у випадку, коли ТОВ «ЕС.КА.Ю.ЛОДЖІСТІКС» виступає перевізником:

 1. Відправник несе відповідальність за простій транспортних засобів під завантаженням чи вивантаженням або в очікуванні завантаження/вивантаження, викликаний неправомірними діями або бездіяльністю Відправника та/або Отримувача вантажу, у розмірі 200 гривень 00 коп. за одну годину простою з урахуванням пункту 5.1. Заявки. Крім того, застосування штрафних санкцій даного пункту може починати свій перебіг за кожні 6 годин під час здійснення внутрішніх перевезень з моменту надання транспортних засобів під завантаження/розвантаження, а у разі подання транспорту раніше часу, вказаного в Заявці (замовленні) або в разовому договорі-заявці відлік годин простою починається з часу, вказаного в самій Заявці (замовленні) або в разовому договорі-заявці.

 2. За прострочення Відправником свого зобов’язання щодо оплати за надані послуги з перевезення вантажу, Відправник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого грошового зобов’язання за кожен день прострочення.

 3. За прострочення свого зобов’язання щодо виконання розрахунку за надання послуг з перевезення вантажу понад 10 календарних днів, окрім пені передбаченої пунктом 13.5. даної Заявки, Відправник додатково сплачує штраф у розмірі 20% від ціни перевезення (провізної плати) відповідного Вантажу (партії вантажу).

 4. У випадку неподання Перевізником (прострочення понад добу) транспортних засобів під завантаження вантажу, Перевізник сплачує штраф у розмірі: - 500 грн. за кожну добу прострочення – при міському та міжміському перевезенні; - 800 грн. за кожну добу прострочення – при міжнародному перевезенні.

 5. Відправник за ненадання Вантажу або невикористання наданих Перевізником автомобілів зобов’язаний відшкодувати Перевізнику понесені ним та документально підтверджені збитки (у тому числі витрати на паливно-мастильні матеріали та вартість послуг водія ТЗ), а також сплатити штраф у розмірі 10% від вартості послуг перевезення за Заявкою, окрім випадків настання форс-мажорних обставин, вказаних у розділі 7 основного Договору.

 6. Сплата Стороною неустойки (штрафу, пені) не звільняє жодну зі Сторін від обов’язку реально та належним чином виконати усі свої зобов’язання за цим Договором та Заявкою та від обов’язку повністю відшкодувати іншій Стороні усі її збитки (у тому числі й упущену вигоду), завдані невиконанням або неналежним виконанням цього Договору. Неустойка (пеня, штраф) підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

 7. Перевізник не несе відповідальності за кількість та якість вантажу у т.ч., внутрішньотарної нестачі, ушкодження вмісту вантажних місць у контейнері або автомобілі, доставленого з непорушеними пломбами або в цілісній тари. Перевізник звільняється від відповідальності, якщо втрата вантажу, його ушкодження чи затримка його доставки стались внаслідок дій або недогляду Відправника, внаслідок дефекту вантажу, його пакування чи внаслідок обставин, уникнути яких Перевізник не міг і наслідки яких він не міг відвернути. Вантаж вважається прийнятим Відправником з моменту підписання відповідного товаросупроводжувального документу.

 8. Відповідальність Перевізника визначається положеннями Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (CMR) при сухопутному перевезенні вантажу, Правилами Гаага-Вісбі від 1968р., умовами коносамента при морському перевезенні вантажу, Монреальської Конвенції, Гаазьким Протоколом при перевезенні вантажів авіа сполученням, Статутами залізниць при перевезенні вантажу залізничним сполученням, та якщо при авіа, морський або залізничному перевезення загибель, втрата, пошкодження або збиток вантажу стався під час знаходження вантажу під контролем авіакомпанії/судновласника, морського чи залізничного перевізника, і такий авіаційний, морський або залізничний перевізник обмежують свою відповідальність за претензіями, позовами, вимогам щодо вантажу, згідно зазначених норм/положень, Перевізник несе відповідальність перед Відправником відповідно до таких умов (норм/положень).

 9. Матеріальний збиток, заподіяний Відправнику/ Одержувачу вантажу товару з вини Перевізника або третьої особи, залученого Перевізником для такого перевезення, відшкодовується з розрахунку 8,33 SDR (xdr) за один кілограм брутто вантажу, при перевезенні вантажу автотранспортом, згідно курсу НБУ на день заподіяння шкоди, але не вище вартості вантажу, зазначеної в інвойсі, та при перевезенні вантажу морським або повітряним сполученням  матеріальний збиток відшкодовується з розрахунку 2 SDR (xdr)  за один кілограм брутто вантажу, згідно курсу НБУ на день заподіяння шкоди, але не вище вартості вантажу, зазначеної в інвойсі. Відповідальність за вантаж, при його перевезенні залізничним сполученням, перед відправником чи одержувачем несе залізниця, як то передбачено Угодою про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС), Статутом залізниці, з розрахунку 6 швейцарських франків за кілограм втраченого вантажу, але не вище вартості втраченого вантажу, яка зазначена в інвойсі на такий вантаж.

 10. При виявленні Відправником/Одержувачем товару пошкоджень та/або втрати вантажу, такі факти повинні бути зафіксовані документом експерта Торгово-промислової палати або незалежною сюрвейерською службою.

 11. Перевізник не відповідає за дії чи бездіяльність портової адміністрації, митних органів, прикордонних, комунальних та інших служб, які прямо чи опосередковано можуть вплинути на виконання зобов'язань, а також за розклад просування вантажу/судна/залізничного составу, відповідно до графіка перевізника і зміни у ньому.

 12. При наявності у Перевізника договору страхування щодо страхування вантажу, у тому числі застрахованого за дорученням клієнта, відповідальності перевізника/експедитора, контейнерного обладнання, збиток Відправнику/Одержувачу товару відшкодовується відповідно до умов франшизи, визначеної страховим полісом.

 13. У випадку пред'явлення Відправником претензійних вимог до Перевізника про відшкодування шкоди/збитку за втрачений/пошкоджений вантаж, Відправник надає: претензію з детальним розрахунком суми збитку; акт про пошкодження/висновок ТПП або сюрвейєрської компанії; при викрадені - копії заяви в поліцію і виписки про відкриття кримінального провадження; товаротранспортні/супровідні документи, в т.ч., копії пакувального листа, інвойсу на вантаж, коносаменту, митної декларації (ВМД), ЦМР/ТТН з відповідною відміткою при прийнятті вантажу, договору купівлі-продажу товару, документ що підтверджує оплату товару, інші документи згідно переліку страхової компанії, при наявності договору страхування. При відсутності підтверджуючого документу збиток/шкода не може бути відшкодованою, та вимога про відшкодування шкоди залишається без розгляду/ задоволення до моменту отримання Перевізником підтверджуючого документа. У разі відмови страховою компанією у виплаті страхового відшкодування в наслідок дії/бездіяльності Відправника, в т.ч. несвоєчасного надання Відправником визначених у цьому пункті документів, право на отримання Відправником будь-якого відшкодування втрачається.

2. Положення про відповідальність, які застосовуються у випадку, коли ТОВ «ЕС.КА.Ю.ЛОДЖІСТІКС» виступає замовником:

 1. Відправник несе відповідальність за простій транспортних засобів під завантаженням чи вивантаженням або в очікуванні завантаження/вивантаження, викликаний неправомірними діями або бездіяльністю Відправника та/або Отримувача вантажу, у розмірі 200 гривень 00 коп. за одну годину простою з урахуванням пункту 5.1. Заявки. Крім того, застосування штрафних санкцій даного пункту може починати свій перебіг за кожні 6 годин під час здійснення внутрішніх перевезень з моменту надання транспортних засобів під завантаження/розвантаження, а у разі подання транспорту раніше часу, вказаного в Заявці (замовленні) або в разовому договорі-заявці відлік годин простою починається з часу, вказаного в самій Заявці (замовленні) або в разовому договорі-заявці.

 2. За прострочення Відправником свого зобов’язання щодо оплати за надані послуги з перевезення вантажу, Відправник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого грошового зобов’язання за кожен день прострочення.

 3. За прострочення свого зобов’язання щодо виконання розрахунку за надання послуг з перевезення вантажу понад 10 календарних днів, Відправник додатково сплачує штраф у розмірі 20% від ціни перевезення (провізної плати) відповідного Вантажу (партії вантажу).

 4. У випадку неподання Перевізником (прострочення понад добу) транспортних засобів під завантаження вантажу, Перевізник сплачує штраф у розмірі: - 500 грн. за кожну добу прострочення – при міському та міжміському перевезенні; - 800 грн. за кожну добу прострочення – при міжнародному перевезенні.

 5. Перевізник несе матеріальну відповідальність за збереження Вантажу від повної чи часткової втрати, ушкодження чи псування при перевезенні в розмірі фактичної шкоди, окрім випадків, передбачених цим Договором та законодавством України. Перевізник не несе відповідальності перед Відправником за якість, місткість, кількість місць і вагу нетто Вантажів:

 6. Які були упаковані, замаркіровані та/або опломбовані Відправником та доставлені перевізником без пошкодження упаковки/пломб.

 7. Які змінилися внаслідок впливу температури, особливих природних особливостей Вантажу (гниття, корозії, усушки тощо).

 8. При перевезенні скла, скловиробів та інших ламких предметів, відповідальність Перевізника на забезпечення цілісності поширюється, виключно за наявності пакування, яке забезпечує цілісність вказаного товару при перевезенні.

 9. Відправник за ненадання Вантажу або невикористання наданих Перевізником автомобілів зобов’язаний відшкодувати Перевізнику понесені ним та документально підтверджені збитки (у тому числі витрати на паливно-мастильні матеріали та вартість послуг водія ТЗ), а також сплатити штраф у розмірі 10% від вартості послуг перевезення за Заявкою, окрім випадків настання форс-мажорних обставин, вказаних у розділі 7 основного Договору.

 10. Сплата Стороною неустойки (штрафу, пені) не звільняє жодну зі Сторін від обов’язку реально та належним чином виконати усі свої зобов’язання за цим Договором та Заявкою та від обов’язку повністю відшкодувати іншій Стороні усі її збитки (у тому числі й упущену вигоду), завдані невиконанням або неналежним виконанням цього Договору. Неустойка (пеня, штраф) підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

bottom of page